Lietošanas noteikumi

Kopējie nosacījumi

 • Nodokļu attiecības starp vietnes administratoru (turpmāk - Administrators) AUTOMATIC.LV (turpmāk - Vietne), un jums (turpmāk - Lietotājs) attiecībā uz Vietnes izmantošanu ir šī Lietotāja līguma (turpmāk - Līgums) objekts.
 • Administrators patur sev tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt Līgumu bez īpaša iepriekšēja un/vai turpmāka Lietotāja paziņojuma. Spēkā esošais Līguma redakcija ir pieejama adresē AUTOMATIC.LV/agreement. Lietotājam ir jāuzņemas atbildība par Līguma izmaiņu pārbaudi. Lietotāja turpmāka Vietnes izmantošana pēc jebkādām Līguma izmaiņām nozīmē Lietotāja piekrišanu šīm izmaiņām.
 • Lietotājs saprot un piekrīt, ka Administrators var pēc saviem ieskatiem un bez speciālas Lietotāja paziņošanas mainīt Vietnes materiālu klāstu un/vai funkcionalitāti.
 • Lietotājs saprot un piekrīt, ka Administrators nav atbildīgs par reklāmas informācijas precizitāti, kas publicēta Vietnē, un par reklamēto preču/pakalpojumu kvalitāti.
 • Autortiesības uz Vietnes materiāliem pieder Administratoram, ja Vietnē nav norādīts citādi.
 • Izmantojot pilnīgi vai daļēji Vietnes materiālus, ir obligāta saite uz Vietni. Šī Līguma noteikumu pārkāpums var radīt Lietotāja atbildību saskaņā ar spēkā esošo Lietuvas Republikas likumdošanu.

Lietotājs

 • Jebkura fiziskā persona, kura, izmantojot interneta pieslēgumu, iegājusi Vietnē, tiek uzskatīta par Lietotāju. Šis Līgums kļūst pieejams un stājas spēkā Lietotājam, iegājot Vietnē. Turpmāka Vietnes izmantošana nozīmē Lietotāja piekrišanu šī Līguma nosacījumiem. Lietotāja Vietnes, tās pakalpojumu un servisu izmantošana nozīmē Lietotāja pilnīgu piekrišanu šī Līguma visiem punktiem un tā nosacījumu bez ierunām.
 • Lai izmantotu dažus atsevišķus Vietnes pakalpojumus, Lietotājam ir nepieciešams reģistrēties, rezultātā tiks izveidots unikāls Lietotāja konts.
 • Lietotāja personīgā informācija, kas glabājas Lietotāja kontā, tiek uzglabāta un apstrādāta Administrācijas saskaņā ar šī Līguma konfidencialitātes noteikumiem.
 • Reģistrējoties, Lietotājs patstāvīgi izvēlas lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu saviem kontiem. Administrators var aizliegt noteiktus lietotājvārdus un uzlikt prasības lietotājvārdam un parolei (garums, pieņemamie simboli utt.).
 • Lietotājs ir atbildīgs un paši veic pasākumus, lai nodrošinātu savu kontu drošību (ieskaitot e-pasta adreses pārbaudi). Lietotājs pilnībā atbild par visiem darījumiem, kas veikti, izmantojot viņa kontu. Lietotājam nekavējoties jāinformē Administrācija par jebkuru trešo personu neautorizētu konta izmantošanu.
 • Lietotājs piekrīt, ka Administrācija izmanto Lietotāja personīgos datus, lai nodrošinātu Vietnes darbību, sniegtu piekļuvi Vietnes materiāliem un sniegtu Lietotājam informāciju. Veicot ieeju Vietnē un/vai reģistrējoties Vietnē, Lietotājs atļauj Administrācijai savākt, apstrādāt, izmantot un glabāt Lietotāja personīgos datus un apliecina, ka ir iepazinies ar personisko datu izmantošanas un aizsardzības īpatnībām, kas noteiktas Lietuvas Republikas likumā "Par personiskajiem datiem" un citām spēkā esošajām Lietuvas Republikas normatīvajām prasībām.
 • Lietotājs piekrīt saņemt ziņojumus no Administrācijas uz norādīto e-pasta adresi. Administrācija apņemas nepiešķirt informāciju par Lietotāju trešajām personām bez Lietotāja piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to prasa tiesa un/vai izpildvaras iestādes un/vai citos gadījumos, kuri ir paredzēti attiecīgajā normatīvajā aktā.
 • Lietotājam ir tiesības:
  1. izmantot izvēlēto lietotājvārdu un paroli, pabeidzot Lietotāja reģistrācijas procesu, lai autorizētos Vietnē;
  2. izmantot pilnībā visus Vietnes pieejamos pakalpojumus.
  3. veidot savus tekstus, komentārus, atsauksmes par precēm/pakalpojumiem un apmainīties ar viedokļiem par publicēto informāciju;
  4. jebkurā brīdī sazināties ar Administrāciju, izmantojot klientu atbalsta e-pasta adresi.

Lietotājam ir aizliegts:

 • Neautorizēti (tas ir, bez tiesību turētāja piekrišanas) izmantot Vietnes resursus un materiālus;
 • Publicēt Vietnē reklāmas vai komerciālu rakstura informāciju, izņemot sadaļas Vietnē, kas ir paredzētas šim nolūkam;
 • Publicēt Vietnē nelegālu un/vai bīstamu materiālu un/vai informāciju;
 • Publicēt Vietnē materiālus un/vai informāciju, kas satur necienīgas izpausmes;
 • Publicēt Vietnē materiālus un/vai informāciju, kas pārkāpj spēkā esošo Lietuvas Republikas un starptautisko tiesību aktu prasības;
 • Izmantot Vietnes materiālus pilnībā vai daļēji bez saites uz Vietni.
 • Lietotājs saprot un piekrīt, ka atbildība, ko paredz Lietuvas Republikas spēkā esošais likumdošanas akts, ir jāuzņemas par jebkuru informāciju un/vai materiāliem, ko Lietotājs publicē Vietnē.
 • Publicējot informāciju un/vai materiālus Vietnē, Lietotājs garantē, ka viņam ir visi nepieciešamie tiesību akti, lai publicētu informāciju un/vai materiālus Vietnē. Ja Lietotājam nav atbilstošu tiesību materiālu un/vai informācijas publicēšanai Vietnē, tad Lietotājs saņemtu informāciju un/vai materiālus, Lietotājs apņemas nepublicēt šādu informāciju un/vai materiālus un atbild par šādu informāciju un/vai materiālu saturu, publicēšanu un izmantošanu.

Administratorius

 • Administratorius turi teisę:
  1. blokuoti arba ištrinti naudotojo paskyrą;
  2. drausti naudotojui prieigą prie Svetainės arba prie dalies Svetainės galimybių pagal IP adresą;
  3. ištrinti bet kokius medžiagas ir/ar informaciją, kurią naudotojas įkėlė be paaiškinimo;
  4. perkelti pranešimus į kitas temas, jei, Administratoriaus nuomone, jie susiję su kitu teminiu lauku;
  5. naudoti el. pašto adresus, kuriuos naudotojas paliko Svetainėje, siunčiant pranešimus.
 • Administratorius neatsako už bet kokias pasekmes, kylančias dėl Lankytojo, naudojantis medžiagomis, paskelbtomis kitose interneto svetainėse, į kurias nukreipia Svetainė.
 • Svetainės Administracija nepatikrina ir neturi techninės ir faktinės galios patikrinti visos informacijos ir/ar medžiagų, kurią naudotojas įkelia į Svetainę, atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir šio susitarimo nuostatoms, nes tokio patikrinimo atlikimas padarytų neįmanomą Svetainės veikimą. Tačiau Svetainės Administracija gali tai padaryti bet kuriuo metu savo nuožiūra, jei kyla atitinkamų abejonių, ypač gavus skundų iš medžiagų ir/ar informacijos teisės turėtojų, paskelbtų Svetainėje.
 • Administratorius ne garantuoja Svetainės be klaidų ir be trikdžių veikimo ir neatsako už žalą ir bet kokius nuostolius, kuriuos patiria naudotojas ar trečiosios šalys dėl techninių gedimų, aparatūros ar programinės įrangos, kuriai atstovauja bet kuri šalis.
 • Naudodamasis Svetainės paslaugomis, naudotojas patvirtina savo sutikimą naudoti Svetainę savo rizika "kaip yra", vertina ir prisiima visus rizikos veiksnius, susijusius su Svetainėje paskelbta informacija ir/ar medžiagomis, o Svetainės Administracija, įskaitant jos vadovybę, darbuotojus ir atstovus, neatsako už Svetainėje paskelbtos informacijos ir/ar medžiagų turinį, už bet kokius nuostolius ir praradimus, atsiradusius dėl Svetainėje paskelbtos informacijos ir/ar medžiagų naudojimo.
 • Svetainės Administracija, įskaitant jos vadovybę, darbuotojus ir atstovus, neatsako už bet kokį neleistiną prieigą ar naudojimąsi Svetainės serveriais ir/ar bet kokia, jose saugoma informacija apie Svetainės naudotojus, taip pat už bet kokias klaidas, virusus ir pan., kurie gali būti perdaviami naudotojų ar trečiųjų šalių prieigos prie Svetainės metu.

Konfidencialumo nuostatos

 • Administratorius ir Naudotojas susitaria, kad asmeninė informacija (prisijungimo vardas, slaptažodis, el. pašto adresas ir kiti duomenys, reikalingi sukurti naudotojo paskyrą ir identifikuoti Naudotoją), perduota Naudotojo Administratoriui ir saugoma Naudotojo paskyroje, yra konfidenciali, išskyrus informaciją, kuri yra viešai prieinama.
 • Administratorius gali perduoti Naudotojo konfidencialią informaciją trečiosioms šalims tik su Naudotojo sutikimu ar pagal galiojantį Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 • Bet kokia kita informacija, išskyrus šiame susitarime nurodytą, nėra konfidenciali.
 • Jeigu Naudotojas patenkina informaciją, nurodytą šiame susitarime, trečiosioms šalims, tokia informacija praranda konfidencialumo statusą, ir Administratorius neatsako už jos saugumą nuo to momento, kai ši informacija buvo atskleista.

Baigiamieji nuostatai

 • Šis susitarimas reguliuojamas galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Apsilankęs vienoje iš Svetainės puslapių, Naudotojas automatiškai priima šio susitarimo sąlygas.
 • Naudotojas supranta ir sutinka, kad jis yra atsakingas už bet kokį pažeidimą jo įsipareigojimų, nustatytų šiame susitarime.
 • Skyrių pavadinimai yra pateikti tik patogumui ir neturi teisinės galios.
 • Vartotojų teisių apsaugos normos, numatytos Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti taikomos santykiams tarp Naudotojo ir Svetainės Administratoriaus, nes visos paslaugos teikiamos Naudotojui nemokamai.
 • Visi ginčai ir nesutarimai, kylančios tarp Administratoriaus ir Naudotojo, stengiamasi išspręsti derybų keliu. Jei ginčai ir nesutarimai negali būti išspręsti derybų būdu, jie turi būti nagrinėjami atitinkamame teisme, kur yra Svetainės Administratoriaus buveinė.